UNIBEP S.A. – wykonanie izolacji przeciwwodnej zbiorników, rampy zjazdowej, czapek kominowych